Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Passion for Prague, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČO 11802014, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 354721 vedená u Městského soudu v Praze, e -mail hello@passionforprague.com,  telefonní číslo +420 605 406 971, adresa provozovny Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČO 11802014 („Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím formuláře „Send us your request“  (dále jen „Požadavek“) na webových stránkách www.passionforprague.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete v článku Ochrana osobních dat (GDPR).
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu/webu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem webu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

 1. Cena je sjednávána individuálně na základě Vámi objednaných služeb (Kalkulace s cenou je zaslána na Váš kontaktní mail)
 2. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 3. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 4. Odsouhlasená Kalkulace je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi služeb (popř.zboží, je-li součástí požadavku) s Námi;
 5. Vy jste osoba nakupující na Našem webu, právním předpisy označovaná jako kupující

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 1. Koupě služeb je možná přes webové rozhraní, mailem či telefonicky.
 2. Při nákupu služeb je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v „Požadavku“ budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce (případně v anglickém jazyce).
 2. Smlouva je uzavírána na dálku, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním „Požadavku“ souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na webu vytvořili Požadavek. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Základní Informace o objednávaném Zboží/Služby
  2. Informace o Ceně, způsobu platby;
  3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli zaslat zpracovanou Kalkulaci zejména tedy název společnosti+adresu / jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu zodpovědné osoby.
 4. V průběhu tvorby Kalkulace se mohou až do doby jejího dokončení údaje měnit a doplňovat. Po provedení kontroly a zpětným odsouhlasením finální Kalkulace prostřednictví mailů souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.
 5. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci „Požadavek“ potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy služby nejsou dostupné.  V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Požadavek zpracovat/potvrdit, budeme Vás kontaktovat .
 6. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Cena je vždy uvedena v zaslané Kalkulaci a samozřejmě ve Smlouvě.
 2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před uskutečněním služby. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  1. Bankovním převodem – Informace pro provedení platby Vám zašleme ve vystavené zálohové faktuře
  2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu (platební link bude zaslán na kontaktní e-mail) 
 4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
 5. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

5. PRÁVA Z VADNÉHO

 1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží (je-li součástí objednávky / služby vždy tvoří hlavní část) je zboží bez vad a odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství a vlastnostem.
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Odstoupení od smlouvy se řídí podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (vracení zboží), § 1837, písm. g – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud zboží vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu u Našich identifikačních údajích.
 5. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebením odpovídající míře jeho předchozího používání.
 6. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 7. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.
 9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 10. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.
 3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména na e-mail u Našich identifikačních údajů)
 4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 5. Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Je-li součástí reklamace zboží, částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
 8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i bez udání důvodů.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy hello@passionforprague.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

 1. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 2. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 3. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Kalkulace obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Kalkulace a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.2024.